Geodetická kancelária Nitra

 • Geodeti pre západoslovenský región
 • 25 rokov na trhu
 • Odborné skúsenosti
 • Certifikát kvality EN ISO 9001:2008
 • Autorizovaný geodet Ing. Miroslav Kováč
SLUŽBY

Geodetické práce

Ročne vyhotovíme viac ako 300 geometrických plánov

 • stavba ku kolaudácii
 • stavba k úveru
 • zriadenie vecného bremena
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • delenie a scelenie parciel
Novinka od roku 2015 vyplýva zo Zákona o registri adries. Adresný bod je zemepisná súradnica vchodu do budovy. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriame ho zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.
Prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.
Grafické zobrazenie pôvodného pozemku evidovaného v staršom operáte (napr. pozemnoknižnej vložke, krokárských náčrtoch...) do platného mapového operátu – katastrálnej mapy. Dodáme vám prehľadnú, zrozumiteľnú situáciu doplnenú navyše o ortofoto mapu (leteckú snímku).

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

 • rodinné domy
 • priemyselné objekty
 • komunikácie
 • inžinierske siete
 • stožiare
Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf
Jedná sa o porealizačné zameranie stavby s následným vyhotovením geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.
Ponúkame vám činnosť autorizovaného geodeta od prípravy stavby až po realizáciu vrátane kontrolných meraní a záverečnej geodetickej dokumentácie.