Služby

Geodetické práce pre západoslovenský región.

Geometrické plány

Ročne vyhotovíme viac ako 300 geometrických plánov

  • stavba ku kolaudácii
  • stavba k úveru
  • zriadenie vecného bremena
  • majetkoprávne vysporiadanie
  • delenie a scelenie parciel

Adresný bod

Novinka od roku 2015 vyplýva zo Zákona o registri adries. Adresný bod je zemepisná súradnica vchodu do budovy. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií. Zameriame ho zväčša pri zameraní stavby ku kolaudácií.

Vytýčenie hraníc pozemkov

Prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov až po samotné vytýčenie v teréne.

Grafická identifikácia parciel

Grafické zobrazenie pôvodného pozemku evidovaného v staršom operáte (napr. pozemnoknižnej vložke, krokárských náčrtoch...) do platného mapového operátu – katastrálnej mapy. Dodáme vám prehľadnú, zrozumiteľnú situáciu doplnenú navyše o ortofoto mapu (leteckú snímku).

Vytýčenie stavebných objektov

Vytýčenie stavieb rôznych druhov:

  • rodinné domy
  • priemyselné objekty
  • komunikácie
  • inžinierske siete
  • stožiare

Mapovanie
(polohopis, výškopis)

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené o zobrazenú katastrálnu mapu. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Jedná sa o porealizačné zameranie stavby s následným vyhotovením geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Dokumentácia potrebná najmä pre kolaudáciu.

Činnosť autorizovaného geodeta

Ponúkame vám činnosť autorizovaného geodeta od prípravy stavby až po realizáciu vrátane kontrolných meraní a záverečnej geodetickej dokumentácie.

Poradenstvo

...ku geometrickým plánom a všetkým ostatným ponúkaným službám.

Máte otázky, alebo chcete vedieť viac?

geodeti@geodeti.sk 0905 522 750 Cenová ponuka